verkoopsvoorwaarden

Verlichte reliëfletters aan zeer voordelige prijzen

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – GELDIGHEID EN AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN.

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen Sign4Facade                 en haar klanten voor zover de bijzondere voorwaarden hiermee niet tegenstrijdig zijn. De ondertekening van een offerte, een bestelbon of een orderbevestiging leidt tot onvoorwaardelijke instemming met onze algemene verkoopsvoorwaarden, de offerte en bijhorende bijlagen. Het feit dat de klant een product van Sign4Facade gebruikt en/of bewaart of toelating geeft aan Sign4Facade om een prestatie te starten in zijn voordeel, zij het per brief of per email, zal beschouwd worden als voldoende bewijs van de bestelling door de klant, de aanvaarding van de huidige voorwaarden alsook het recht om desbetreffende goederen en diensten te factureren. Onze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook de bijzondere voorwaarden, worden geacht aanvaard te zijn door de klant, zelfs indien deze tegenstrijdig blijken te zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste verbinden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding onzentwege. Onze overeenkomst kan op geen enkele manier worden afgeleid uit het feit dat we de overeenkomst zouden hebben aanvaard zonder de bepalingen aan te vechten die verwijzen naar de algemene of buitengewone voorwaarden of andere soortgelijke bepalingen van onze klant.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN BESTELLINGEN.

De offertes zijn steeds vrijblijvend tenzij anders vermeld. In dit geval zijn de offertes geldig voor een periode van maximum één maand tenzij anders overeengekomen. Iedere ontvangen bestelling moet door ons schriftelijk worden bevestigd om geldig te zijn. De wijzigingen die door de klant zijn aangebracht op zijn bestelbon of op onze offerte zullen pas geldig zijn na ons akkoord en schriftelijke bevestiging. Bij annulering van de bestelling door de klant en voor aanvang van de werken zal een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 25% van de globale prijs van de bestelling. Deze schadevergoeding is bestemd om de door ons reeds gemaakte administratieve kosten voor het opstellen van offertes, briefwisseling, stockbeheer,…te dekken alsook de winstderving. Bij annulering van de bestelling nadat de grondstoffen reeds door ons besteld zijn, behouden wij ons het recht voor om het contract verder uit te voeren of een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding te eisen ten belope van 50% van de waarde van de bestelling. Deze schadevergoeding moet dienen om bovenvermelde kosten te dekken alsook eventuele boetes te betalen aan leveranciers en de gedwongen aankoop van grondstoffen en goederen die nodig waren voor de productie van de geannuleerde bestelling.  De bepalingen met betrekking tot de levering van goederen zijn van toepassing onder voorbehoud van de evolutie in het aanbod van de fabrikanten (prijswijzigingen, aangepaste modellen, nieuwere versies,…). Sign4Facade kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of de niet uitvoering van contracten ingeval van overmacht vb. door uitputting van de stocks, verkeerde leveringen door onze leveranciers, vernietiging van de goederen door een ongeval, staking, brand, enz.  Deze opsomming is niet limitatief. Sign4Facade is niet verplicht de onvoorspelbaarheid van de omstandigheden die de overmacht bewijzen te bewijzen.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in het geval dat een reparatie-aanbod niet wordt aanvaard en als gevolg hiervan het werk niet aan ons wrdt toevertrouwd, kunnen eventuel demontage- en montagekosten aan de klant in rekening worden gebracht, evenals de kosten van de offerte, honoraria en expertisekosten.

Vooraleer een bestelling te plaatsen voor een lichtreclame op de buitengevel  van een gebouw dient de klant zich te informeren bij zijn gemeente of er een toelating vereist is voor de plaatsing ervan. Indien een voorafgaande toelating vereist is zal de klant deze aanvragen alvorens een bestelling te plaatsen bij Sign4Facade. Sign4Facade kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de klant vergeten is zijn aanvraag in te dienen of bij een weigering door de overheid.  In dit geval zal de klant de totaliteit van de bestelling moeten betalen aan Sign4Facade zonder enig verhaal.

 

ARTIKEL 3 – Leveringstermijn, LEVERING EN HERSTELLING.

De leveringstermijnen, opgegeven in onze offertes, zijn louter indicatief en niet bindend. Indien de termijn dwingend en voorwaardelijk is moet dit expliciet in de bestelbon vermeld staan (uitdrukkelijke vermelding: “Conventioneel verplichte deadline”. Zelfs in dit geval kan de klant, bij een laattijdige levering, enkel een schadeloosstelling eisen indien deze op voorhand en schriftelijk werd vastgelegd. Het bedrag van deze schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan 10% van het totale bedrag van de bestelling. In alle gevallen waarin een leveringsperiode of verplichte uitvoering, met een boete, zou worden overeen gekomen, uitzonderlijke omstandigheden of overmacht, zoals brand, verlamming van het transport, stakingen, storingen van onze onderaannemers of leveranciers etc. (deze lijst is niet limitatief), geven ons recht om onze deadlines te herzien, dwz de markt op te geven zonder dat de klant enig recht op compensatie kan doen gelden.  De goederen worden verkocht, afgenomen en geaccepteerd op ons hoofdkantoor. Indien de klant nalaat zijn goederen af te nemen op de voorziene datum kunnen bewaarkosten opgevraagd worden. Ondertussen is de klant verantwoordelijk voor zijn goederen.

 

ARTIKEL 4  – CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD.

De goederen blijven eigendom van Sign4Facade totdat de volledige hoofdsom, kosten, interesten en eventuele schadevergoeding zijn betaald. De klant zal in geen geval over zijn goederen kunnen beschikken zolang  bovenvermelde betaling niet integraal aan Sign4Facade werd overgemaakt. Meer bepaald, de klant mag het eigendomsrecht van de goederen niet overdragen (niet verkopen, afstaan of verpanden)  en in t algemeen de goederen die deel uitmaken van het contract niet vervreemden zolang zijn rekeningen niet volledig vereffend zijn. Dit op straffe van vervolging voor inbreuk op de artikels      XXXX   van het strafwetboek.

 

ARTIKEL 5 – KLACHTEN.

Ingeval van beschadiging, onvolledigheid, een gebrek of defect van de goederen moet de klant deze weigeren of ze pas aanvaarden na een schriftelijke klacht. Klachten aangaande de goederen – Elke klacht over zichtbare gebreken moet ons bereiken binnen de 5 (vijf) dagen na afhaling of ontvangst van de goederen of in ieder geval voor ingebruikname, samen met vermelding van het factuurnummer of bij gebrek daarvan van de verzendingsnota. In het geval van onzichtbare gebreken moet de klacht geformuleerd worden binnen de 3 (drie) dagen na de ontdekking ervan. Na deze termijn zal met geen enkele klacht nog rekening worden gehouden en de goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard.  Klachten over de facturen – Elke klacht over de facturen moet ons worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst ervan. Zo niet zullen ze worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. De klant verbindt er zich toe om, op straffe van verval,  iedere klacht inzake de werking van het materiaal of de geleverde diensten over te maken aan Sign4Facade per aangetekend schrijven en dit alvorens juridische stappen te ondernemen. Sign4Facade heeft 1 (een) maand de tijd om de gegrondheid van de klachten te onderzoeken. Een klacht kan in geen enkel geval opschorting van betaling rechtvaardigen.

 

ARTIKEL 6 – GARANTIE.

Sign4Facade geeft geen enkele garantie voor verborgen gebreken waarvan hij niet op de hoogte werd gesteld. Op de goederen  –  In onze hoedanigheid van tussenpersoon is de garantie beperkt tot wat de fabrikant ons toestaat. De verantwoordelijkheid  van Sign4Facade in het kader van deze garantie, is steeds beperkt tot het bedrag dat de leverancier garandeert aan Sign4Facade. Voor wat betreft deze garantie, moet de klant zich steeds richten tot de fabrikant of invoerder van de desbetreffende goederen.  Op de diensten —  Op al onze herstellingen en installaties is er een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de afhaling of levering van de gerepareerde goederen of na het einde van de installatie ervan. De garantie is evenwel niet van toepassing wanneer de klant zelf of iedere andere persoon buiten Sign4Facade reparaties, wijzigingen of demontage uitvoert tenzij dit schriftelijk werd bevestigd door Sign4Facade.

 

ARTIKEL 7  – AANSPRAKELIJKHEID.

De aansprakelijkheid van Sign4Facade is steeds beperkt tot de herstelling van de schade aan de goederen aangebracht tijdens het uitvoeren van de werken. De klant ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal dat hij kan uitoefenen tegen Sign4Facade vanwege de uitvoering van zijn bestelling voor andere schade dan hierboven vermeld.  Sign4Facade is in geen geval verplicht om een schadevergoeding te betalen aan de klant of aan derden, in het bijzonder uitdrukkelijk een vergoeding voor directe of indirecte schade, winstderving, schade aan eigendommen los van onze apparatuur of ongevallen met personen waar, onder andere, de goederen worden verwerkt of aangepast, waar de Sing4Facade-aanduidingen niet correct worden gevolgd, waar de goederen verkeerd worden gebruikt of gemanipuleerd, waar de goederen niet worden gebruikt in overeenstemmong met hun doel.  De verantwoordelijkheid van Sign4Facade kan niet worden gezocht in geval van overmacht of schuld, nalatigheid, weglating of falen van Sign4Facade te bewijzen.  Als de aansprakelijkheid van Sign4Facade wordt ingehouden vanwege de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van deze overeenkomst, of de aard, de basis en de voorwaarden van een actie tegen Sign4Facade, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het totaal van de schadevergoedingen niet meer mar bedragen dan het laagste van de volgende 2 bedragen : 1500 euro of 3% van de prijs van de goederen en diensten die oorzaak vormen van de schade.  De klant is verantwoordelijk jegens de derde partij van de patentclaim voor de goederen die door Sign4Facade zijn uitgevoerd volgens door de klant verzonden plannen of modellen.

 

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN.

Elke bestelling van de klant is definitief, of een aanbetaling is betaald of niet.  De aanbetalingen betaald door de klant zijn geldig op de prijs van de bestelling.  Al onze prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzending en levering.  Bestellingen worden geacht op ons hoofdkantoor te zijn geplaatst en onze facturen zijn op dezelfde plaats betaalbaar, zonder korting.  De bedragen die onze klanten verschuldigd zijn, zijn daarom conventioneel draagbaar en niet ter discussie gesteld.  De betaling dient te geschieden volgens de gegevens van de factuur, zonder kosten voor ons, inclusief BTW en binnen de gestelde termijn.  Tenzij anders aangegeven, dient de betaling te geschieden binnen de 30 dagen.  De claims schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op en deze ziet uitdrukkelijk af van het recht om om welke reden dan ook de uitzondering van niet-nakoming tegen ons in te roepen, zelfs in het geval van opeenvolgende contracten.  In het geval van opeenvolgende contracten, behoud de verkoper zich het recht voor om de nog te verrichten diensten te annuleren of op te schorten zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  In geval van niet betaling van een verschuldigde factuur, heeft Sign4Facade het recht om zich te beroepen op de verbeurdverklaring van de termijn die is voorzien voor andere nog niet vervallen facturen, zonder formele kennisgeving en van rechtswege.  Elk bedrag dat niet wordt betaald wanneer het verschuldigd is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met een conventionele standaardrent gelijk aan het wettelijke tarief plus 5% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.  Bovendien wordt elk onbetaald bedrag op de vervaldatum automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving, onderworpen aan een vaste en onherroepelijke contractuele schadevergoeding van 15% van het uitstaande saldo met een minimum van 75 euro behoudens alle ovirge schade en/of belangen.  Elke gedeeltelijke betaling wordt bij voorrang toegerekend aan vergoedingen, vervolgens aan opgebouwde rente en uiteindelijk aan het kapitaal.  De boeteclausule van 15% hierboven kan ook door de consument worder opgeeist zoals de wet van XXX in het geval Sign4Facade de apparatuur niet levert of de missies niet uitvoert onder voorbehoud van de conventie.

 ARTIKEL 9 – BEMIDDELINGSCLAUSULE

Elk meningsverschil of geschil met betrekking tot de uitvoering van het contract of voortvoeiend uit de interpretatie of toepassing ervan zal worden onderworpen aan bemiddeling.  Daartoe verbinden de partijen zich ertoe deel te nemen aan ten minste 1 bemiddelingsvergadering door een persoon met beslissingsbevoegdheid te sturen.  De bemiddelaar wordt door de partijen gekozen.  In geval van mislukking van de bemiddeling, is het geschil onder de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement XXX en is alleen de Belgische wetgeving van toepassing, niettegenstaande elk vreemd vreemd criterium met betrekking tot het contract.